Objednávejte s předstihem:
733 184 451 (v pracovní dny 8 - 14 hod)

Obchodní podmínky

Jídlo bez práce, s.r.o.
se sídlem: Nýdek 475, 739 95 Bystřice nad Olší
identifikační číslo: 01765124
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 56622
pro prodej zboží prostřednictvím:
on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nydeckekorytko.cz
telefonicky na 733 184 451 nebo 733 184 449
osobní objednávky v provozovně Nýdecké korýtko, Nýdek 475.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Jídlo bez práce, s.r.o. se sídlem Nýdek 475, 739 95 Bystřice nad Olší, identifikační číslo: 01765124, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.nydeckekorytko.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), nebo prostřednictvím telefonické objednávky na tel. č. 733 184 451, 733 184 449, nebo osobní objednávky na provozovně Nýdecké korýtko, Nýdek 475.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Na základě provedení telefonické nebo osobní objednávky, není nutná registrace kupujícího. Při telefonické nebo osobní objednávce jsou požadovány jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího a telefon. Jiné informace není potřeba uvádět.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškeré zboží prezentované na webovém rozhraní obchodu je vyráběno na přímou objednávku objednatele, při prezentaci výrobku jsou použity reálné fotografie výrobků.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o povaze a charakteru zboží, včetně alergenu, které mohou obsahovat, dále obsahují informace o cenách jednotlivého zboží a taktéž o ceně za balení a dodání zboží.

3.3 Pro uzavření kupní smlouvy je třeba učinit objednávku, tzn. vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Toto může zákazník učinit sám, případně provést objednávku telefonicky, či osobně v provozovně, kdy objednávkový formulář za něj vyplní operátorky prodejce.

3.4. V objednávkovém formuláři je třeba vyplnit následující údaje:

3.4.1 datum a čas realizace objednávky (doručení zboží, nebo osobního odběru)

3.4.2 objednávané zboží (zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)

3.4.3 způsob zabalení zboží (zákazník má možnost výběrů, zda chce zboží zabalit do vratných obalů, nebo do jednorázových nevratných obalů)

3.4.4 způsob úhrady kupní ceny zboží

3.4.5 osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání, telefon, e-mail)

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí textovou zprávou na mobilní telefon a současně elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu textovou zprávou na uvedené telefonní číslo nebo elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. VOLBA OBALŮ

4.1 v případě volby vratných obalů (dřevěné korýtko) je zákazníkovi zaúčtována vrátná záloha ve výši 1000,- Kč za každé korýtko. Záloha je vyplacena zpět při vrácení obalů do provozovny Nýdecké korýtko, Nýdek 475, případně do sběrného místa v Orlové. Dopravu zálohovaných obalů zajistí zákazník, při vrácení je třeba předložit originál účtenky, na které je vyznačená záloha a korýtka je třeba vrátit čisté a nezničené. Zákazník má možnost korýtko si ponechat, v tomto případě záloha vyplacena zpět nebude. Zákazník má také možnost vrátit korýtko nazpět při další objednávce. V tomto případě předá korýtko řidiči a bude mu odečtena hodnota zálohy z hodnoty nové objednávky. I v tomto případě je třeba předložit původní účet s vyznačením zálohy.

4.2 V případě volby jednorázových obalů je jednorázově zaúčtována cena za obaly. Tyto obaly jsou nevratné, není třeba je nikam vracet a není možné za ně požadovat peníze nazpět.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4 V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná na účet prodávajícího č. 2602002256/2010, vedený u společnosti Jídlo bez práce, s.r.o., a to předem, tak aby byla připsána na účet prodávajícího nejpozději 1 pracovní den před doručením zboží.

5.5 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.3 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.6 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

5.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že vzhledem k povaze a charakteru zboží, a faktu, že veškeré výrobky jsou vyráběny na přímou objednávku kupujícího nelze odstoupit od smlouvy na základě § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží). Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) je možné pouze před započetím samotné výroby zboží, tzn. minimálně 1 den před plánovanou realizaci objednávky.

6.2 Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno oficiální cestou, stejně jako objednávka, tzn. na adresu elektronické pošty: info@nydeckekorytko.cz nebo na telefonním čísle 733 184 451 prodávajícího ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3 V případě refundace zrušené, předem uhrazené objednávky, pokud klient k úhradě využil možnost „online platby kartou“, bude vrácená částka ponížená o 1 % z celkové hodnoty, jako náhrada poplatků uhrazených zprostředkovateli platby. V případě zvolení platby „převodem na účet“ je vrácená celá částka.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Zboží je zákazníkovi doručováno vlastními vozy prodávajícího. Je možný také osobní odběr na provozovně Nýdecké korýtko, Nýdek 475.

7.2. Cena za dodání zboží na adresu objednávajícího je vypočtena matematickým vzorcem, dle rozsahu objednávky a vzdálenosti od provozovny. S cenou za dopravu je kupující seznámen předem, již při uzavírání kupní smlouvy.

7.3 Zboží je expedováno na smluvenou dobu dodání, kupující však musí počítat s tím, že přes veškerou snahu prodávajícího je tato doba jen orientační a může dojit k +/- 30 minutové odchylce. Řidič není schopen ovlivnit stav na silnicích, případně jiné nečekané okolnosti, které mohou vést ke zpoždění dodání objednávky.

7.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, či na jiné místo, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči, eventuálně na tel. číslo 733 184 451. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít.

7.7 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

8.2.3 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., oochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLANÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího:

Jídlo bez práce, s.r.o.
Nýdek 475
739 95 Bystřice nad Olší

E-mail: info@nydeckekorytko.cz

Telefon: 733 184 451

V Nýdku dne 1.11.2018

 

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík Vrátit se k nakupování